Chiều sâu gia công: Peripheral, Slotting, (HEM)

Mọi hoạt động gia công đều đỏi hỏi sự phân tích về chế độ cắt. Chiều sâu gia công theo hướng tâm và dọc trục. Độ sâu cắt xuyên tâm (RDOC); và Chiều sâu cắt theo dọc trục (ADOC). Việc gia công đến độ sâu thích hợp – dù là phay rãnh hay phay biên (định hình, gia công thô và gia công tinh).